Quay trở lại chi tiết bài viết Ảnh hưởng của nano bạc đến tính chất của màng PVA/D-glucose/Agar Tải xuống tải PDF