Xây dựng phương pháp phân tích irbesartan và hydroclorothiazid trong huyết tương người

  • Lê Thị Đào
Từ khóa: Chiết lỏng- lỏng, Huyết tương người, Hydroclorothiazid, Irbesartan, LC-MS/MS

Tóm tắt

    Bài báo trình bày quá trình xây dựng và thẩm định một phần quy trình phân tích irbesartan (IRB) và hydroclorothiazid (HCTZ) trong huyết tương người bằng kĩ thuật LC-MS/MS. Phương pháp phân tích đã sử dụng telmisartan làm chuẩn nội để xác định irbesartan và hydroclorothiazid. Các chất phân tích và chất chuẩn nội được chiết bằng kĩ thuật chiết lỏng- lỏng với tert-butyl methyl ether, cột Gemini C18 (150 mm x 2 mm; 3 µm), pha động methanol – dung dịch đệm amoniformat 5 mM, pH = 5 (80:20), tốc độ dòng 0,4 mL/min, thể tích tiêm mẫu 2 µL. Irbesartan, telmisartan được phân tích ở chế độ ion hóa dương và hydroclorothiazid ở chế độ ion hóa âm. Theo hướng dẫn của US-FDA và EMA về thẩm định phương pháp phân tích thuốc trong dịch sinh học, kết quả thẩm định một phần quy trình phân tích cho thấy quy trình đạt được tính đặc hiệu, hiệu suất chiết trên 95 %, tính tuyến tính trong các khoảng nồng độ dự định, đạt độ đúng và độ chính xác trong ngày và giữa các ngày, giới hạn định lượng dưới của IRB và HCTZ lần lượt là 0,005 µg/mL và 0,901 ng/mL.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-06
Chuyên mục
KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ