Xây dựng qui trình định lượng hydroxychavicol trong cao Trầu không (piper betle L. piperaceae) bằng sắc kí lỏng hiệu năng cao

  • Phan Thị Thanh Thủy
  • Nguyễn Đinh Nga
Từ khóa: Trầu không, Piper betle, hydroxychavicol, HPLC

Tóm tắt

    Dịch chiết Trầu không đã được chứng minh có khả năng kháng nấm da và kháng khuẩn rất tốt. Thành phần chính có hoạt tính trong dịch chiết là hydroxychvicol. Hydroxychavicol trong cao trầu không (Piper betle L. Piperaceae) được định lượng bằng sắc kí lỏng hiệu năng cao sử dụng cột C18 (5 µm x 2,1 mm x 250 mm) để chạy với pha động là acetonitril: orthophosphoric acid 0,05 % (30 : 70), tốc độ dòng 0,5 mL/min, thể tích tiêm mẫu 2 µL. Kết quả thẩm định theo hướng dẫn của ICH cho thấy quy trình có độ đặc hiệu cao, đạt độ tuyến tính, đạt độ lặp lại với RSD = 1,12 %, đạt độ đúng với tỉ lệ hồi phục 96 %. Quy trình đã cung cấp các thông số nhằm góp phần xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm cao Trầu không của Việt Nam. Nghiên cứu đã sử dụng quy trình trên để đánh giá hàm lượng hydroxycavicol trong cao chiết nước phân đoạn dicloromethan của Trầu không cho thấy hàm lượng hydroxychavicol khoảng 85 %.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-06
Chuyên mục
KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ