Quay trở lại chi tiết bài viết Xây dựng qui trình định lượng hydroxychavicol trong cao Trầu không (piper betle L. piperaceae) bằng sắc kí lỏng hiệu năng cao Tải xuống tải PDF