Ảnh hưởng của tinh dầu Quế đen trên tính chất kháng khuẩn của màng poly(vinyl alcohol)/agar

  • Nguyễn Thị Thương
Từ khóa: Poly (vinyl alcohol), Agar, Hoạt tính kháng khuẩn, Tinh dầu quế đen

Tóm tắt

    Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành kết hợp tinh dầu Quế đen vào màng poly(vinyl alcohol)/agar để cải thiện hoạt tính kháng khuẩn của màng thu được. Tinh dầu quế đen có hoạt tính kháng Staphylococcus aureus (S. aureus), Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa), Escherichia coli (E. coli), Salmonella typhimurium là nhờ thành phần cinnamaldehydecó trong  tinh dầu. Màng hỗn hợp dựa trên poly(vinyl alcohol)/agar kết hợp với tinh dầu Quế đen được tổng hợp thành công bằng phương pháp tạo màng. Kết quả cho thấy màng thu được có hoạt tính kháng khuẩn dựa trên sự kết hợp của tinh dầu Quế đen, và do đó màng thu được giúp cải thiện chất lượng bao bì trong lĩnh vực bảo quản thực phẩm.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-06
Chuyên mục
KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ