Xây dựng quy trình định lượng arbutin trong kem làm trắng da bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao

  • Từ Minh Thành
Từ khóa: Arbutin, kem làm trắng da, sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC), đầu dò dãy diod quang (PDA), ICH

Tóm tắt

      Arbutin được xem như là tiêu chuẩn vàng trong lĩnh vực dược mĩ phẩm với cơ chế tác động an toàn nên được sử dụng nhiều trong các chế phẩm kem làm trắng da. Tuy nhiên chưa ghi nhận thấy các nghiên cứu về xây dựng quy trình định lượng arbutin ở Việt Nam nên nghiên cứu được tiến hành nhằm mục đích khảo sát các điều kiện sắc kí và xây dựng quy trình định lượng hoạt chất arbutin bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao với đầu dò dãy diod quang. Hệ sắc kí được chọn với cột sắc kí LiChrospher® 100 RP-18 (25 cm ´ 4 mm ´ 5 µm); đầu dò PDA đặt trong dải bước sóng từ 190 – 800 nm, lấy sắc kí đồ ở 283 nm; pha động H2O:ACN (80:20); tốc độ dòng 0,5 mL/phút, thể tích tiêm mẫu 40 mL; không gia nhiệt cho cột. Quy trình định lượng được thẩm định đạt tính tương thích hệ thống, tính đặc hiệu, tính tuyến tính, độ đúng và độ chính xác; LOD và LOQ đạt yêu cầu theo Hướng dẫn nội dung và phương pháp của Hội nghị Hài hòa Quốc tế (International Conference on Harmonization – ICH). Nghiên cứu đã xây dựng thành công quy trình định lượng arbutin và có thể ứng định để phân tích các loại kem làm trắng da có chứa arbutin trên thị trường.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-19
Chuyên mục
KHOA HỌC SỨC KHỎE