Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số mạ đến quá trình mạ đồng dùng phương pháp Taguchi

  • Phan Thanh Tùng
  • Trương Công Nam
  • Lê Tiến Đạt
  • Trần Hồng Văn
  • Nguyễn Khoa Triều
Từ khóa: Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số mạ đến quá trình mạ đồng dùng phương pháp Taguchi
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-10-24
Chuyên mục
BÀI BÁO