Sử dụng enzyme alpha-amylase và glucoamylase thương mại thủy phân tinh bột của thịt củ ấu

  • Trần Ngọc Điệp
Từ khóa: Sử dụng enzyme alpha-amylase và glucoamylase thương mại thủy phân tinh bột của thịt củ ấu
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-10-24
Chuyên mục
BÀI BÁO