Quay trở lại chi tiết bài viết Sử dụng enzyme alpha-amylase và glucoamylase thương mại thủy phân tinh bột của thịt củ ấu Tải xuống tải PDF