THỰC TRẠNG THỂ LỰC SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

  • Nguyễn Văn Tuấn
Từ khóa: Thực trạng, thể lực, giáo dục thể chất

Tóm tắt

Đánh giá thực trạng, phát hiện những tồn tại, hạn chế cung cấp những cơ sở thực tiễn quan
trọng làm tiền đề cho việc lựa chọn các biện pháp, các bài tập nhằm phát triển thể lực của sinh viên khoa
Ngoại ngữ nói riêng, sinh viên Trường Đại học Hải Phòng nói chung góp phần thực hiện mục tiêu công
tác Giáo dục thể chất.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-03-25