PHÁT HUY NGUỒN LỰC TRÍ TUỆ CHO GIÁO DỤC MẦM NON NHÌN TỪ GÓC ĐỘ ĐÀO TẠO

  • Vũ Thị Hương Giang
Từ khóa: Nguồn lực trí tuệ, giáo dục mầm non, đào tạo

Tóm tắt

Bài viết đề cập tới vấn đề phát huy nguồn lực trí tuệ cho giáo dục mầm non, đào tạo giáo
viên mầm non có đầy đủ phẩm chất năng lực nghề để đáp ứng yêu cầu xã hội, hướng tới việc giáo dục,
chăm sóc trẻ toàn diện.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-03-25