XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TÂM LINH GẮN VỚI CÁC DI TÍCH THỜ MẪU TIÊU BIỂU Ở ĐỒ SƠN, HẢI PHÒNG

  • Nguyễn Thị Thu Hương
  • Hoàng Thị Mỹ
Từ khóa: Đồ Sơn, di tích thờ Mẫu, du lịch tâm linh

Tóm tắt

Tín ngưỡng thờ Mẫu là một trong những loại tín ngưỡng phổ biến của cư dân miền biển
Đồ Sơn (Hải Phòng). Tại Đồ Sơn có rất nhiều các đền, phủ thờ Mẫu, phản ánh đời sống tâm linh của
người dân, cầu mong sự chở che và giúp đỡ của các vị thần thánh, để có được một cuộc sống bình an,
no ấm. Các di tích thờ Mẫu cùng với các di tích lịch sử văn hóa khác góp phần quan trọng trong việc
phát triển loại hình du lịch tâm linh ở Đồ Sơn. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có nhiều chương trình du
lịch tâm linh độc đáo gắn với các di tích thờ Mẫu ở Đồ Sơn. Vì vậy, bài viết tập trung giới thiệu các di
tích thờ Mẫu tiêu biểu ở Đồ Sơn, phân tích những điều kiện thuận lợi và khó khăn khi khai thác du lịch
tại các di tích thờ Mẫu tại Đồ Sơn, từ đó đề xuất xây dựng một số chương trình du lịch tâm linh nhằm
góp phần cho sự phát triển đa dạng các loại hình du lịch ở Đồ Sơn.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-03-25