MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN TRÍ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG GIAN CHO HỌC SINH YẾU KÉM THÔNG QUA DẠY HỌC HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LỚP 11

  • Nguyễn Văn Việt
Từ khóa: hình học không gian, quan sát hình, dựng hình mô phỏng, khai triển hình, trí tưởng tượng không gian, học sinh yếu kém

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về một số biện pháp phát triển trí tưởng tượng không
gian cho học sinh yếu kém thông qua dạy học hình học không gian 11. Các biện pháp rèn luyện cho
học sinh kỹ năng quan sát hình và dựng hình mô phỏng hình không gian, kỹ năng khai triển hình không
gian sang hình phẳng để giải quyết bài toán hình học không gian nhằm phát triển trí tưởng tượng cho
học sinh yếu kém theo tinh thần đổi mới cơ bản và toàn diện của Bộ Giáo dục và đào tạo.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-03-25