Quay trở lại chi tiết bài viết HƯỚNG TIẾP CẬN XÂY DỰNG, SỬA ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KIẾN TRÚC TẠI KHOA XÂY DỰNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG Tải xuống tải PDF