XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU THANH TOÁN VÀ THỰC HIỆN KẾ TOÁN CHIẾT KHẤU THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

  • Nguyễn Thị Mỵ
Từ khóa: chiết khấu thanh toán, tỷ lệ chiết khấu thanh toán, kế toán chiết khấu thanh toán

Tóm tắt

Chiết khấu thanh toán là một loại chiết khấu mà nhiều doanh nghiệp dùng để tác động đến khách hàng
nhằm khuyến khích khách hàng thanh toán tiền hàng sớm trước thời hạn qui ước trong hợp đồng. Chính
sách chiết khấu được xây dựng linh hoạt phù hợp cho từng đối tượng khách hàng với các thời điểm
thanh toán trước hạn khác nhau là vấn đề chưa được làm rõ mà nhiều giảng viên, sinh viên ngành kế
toán doanh nghiệp và các nhân viên kế toán rất quan tâm vì còn lúng túng khi giải quyết vấn đề này.
Bài viết đưa ra những căn cứ xây dựng chính sách chiết khấu, xác định mức chiết khấu làm cơ sở phản
ánh hạch toán kế toán chiết khấu thanh toán trong doanh nghiệp.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-18