ĐẶC ĐIỂM DOANH NGHIỆP VÀ VIỆC SỬ DỤNG CÁC KỸ THUẬT TÀI TRỢ VỐN BOOTSTRAPPING TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI VIỆT NAM

  • Nguyễn Thị Hường
Từ khóa: kỹ thuật tài trợ vốn bootstrapping, đặc điểm doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tóm tắt

Mục đích của bài nghiên cứu là nhằm kiểm tra mối quan hệ giữa đặc điểm của doanh nghiệp với tình hình
sử dụng các kỹ thuật tài trợ vốn boostrapping tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam thông qua
một mẫu bao gồm 476 doanh nghiệp. Kết quả cho thấy, các doanh nghiệp trẻ, quy mô vốn nhỏ thường lựa
chọn các kỹ thuật bootstrapping tài chính chủ sở hữu hoặc sử dụng chung nguồn lực với các doanh nghiệp
khác. Các doanh nghiệp có tỷ lệ nợ cao, hiệu quả kinh doanh kém hơn tìm đến bootstrapping giảm thiểu
các khoản phải thu hoặc tối thiểu hóa vốn đầu tư. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông – lâm
– thủy sản thường lựa chọn bootstrapping liên quan đến các chính sách hỗ trợ của nhà nước.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-18