Quay trở lại chi tiết bài viết ĐỀ XUẤT NHIỆT ĐỘ THÍCH HỢP CHO QUÁ TRÌNH CHẾ TẠO MÀNG ZNO TỪ TIỀN CHẤT KẼM AXETYL AXETONAT BẰNG PHƯƠNG PHÁP CVD