NGHIÊN CỨU TƯƠNG TÁC CỦA HẠT NANO TIO2 TRÊN BỀ MẶT CARBON NANOTUBE

  • Vũ Thị Mai Phương
Từ khóa: TiO 2/CNTs, Dmol, photocatalytic.

Tóm tắt

Mô phỏng là quá trình phát triển mô hình hoá để mô phỏng một đối tượng cần nghiên cứu. Thay cho
việc phải nghiên cứu đối tượng thực, cụ thể mà nhiều khi là không thể hoặc tốn kém, người ta mô hình
hoá đối tượng đó trong phòng thí nghiệm và tiến hành nghiên cứu đối tượng đó. Việc tổng hợp hạt nano
TiO
2 trên CNTs bằng thực nghiệm cho thấy, hạt nano TiO2 trên CNTs có hoạt tính xúc tác quang cao
hơn hẳn bản thân các hạt nano TiO2. Tuy nhiên, bản chất tương tác giữa các hạt nano chưa được nghiên
cứu một cách rõ ràng

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-18