Quay trở lại chi tiết bài viết NGHIÊN CỨU TƯƠNG TÁC CỦA HẠT NANO TIO2 TRÊN BỀ MẶT CARBON NANOTUBE