MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT CỦA TAM GIÁC HERON

  • Vũ Thị Việt Hương
Từ khóa: Tam giác Pythagore cơ bản, tam giác Heron, tam giác Heron phân tích được, tam giác Heron không phân tích được.

Tóm tắt

Bài toán đặt ra là tìm tam giác Heron sao cho bán kính đường tròn nội tiếp và bán kính các
đường tròn bàng tiếp đều là các số tự nhiên. Kết quả thu được rất tường minh đối với tam
giác vuông, tam giác cân và một số trường hợp khác.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-18