XÁC ĐỊNH CÁC THAM SỐ VẬT LIỆU ĐỂ DỰ ĐOÁN ĐƯỜNG CONG BIẾN DẠNG CHO QUÁ TRÌNH KÉO/NÉN VẬT LIỆU TẤM SS400

  • Nguyễn Mạnh Hùng
  • Vương Gia Hải
Từ khóa: Thử nghiệm kéo/nén, mô hình vật liệu biến cứng, SS400, phần tử hữu hạn, ABAQUS

Tóm tắt

Trong bài báo này, đã đưa ra một phương pháp mới cho việc dự đoán chính xác đường cong
chảy của vật liệu khi kéo/nén tấm kim loại SS400, phương pháp này là sự kết hợp mô hình
vật liệu biến cứng đẳng hướng/động cho việc xác định các tham số vật liệu trước khi đưa
vào quá trình mô phỏng bằng phần mềm phần tử hữu hạn ABAQUS/explicit 6.13. Trước
tiên, các dữ liệu thực nghiệm của quá trình kéo/nén được thực hiện bằng máy kéo/nén đơn
trục Hung Ta H-200kN. Hai mô hình vật liệu biến cứng đẳng hướng và biến cứng động đã
được sử dụng để xác định các tham số vật liệu cho quá trình mô phỏng dựa vào dữ liệu thực
nghiệm trước đó. Việc so sánh giữa các kết quả mô phỏng và thực nghiệm kéo/nén tấm kim
loại SS400 đã cho thấy sự không phù hợp của hai mô hình trước đó. Cuối cùng, phương
pháp mới để xác định tham số vật liệu cho quá trình kéo/nén tấm kim loại SS400 được đề
xuất dựa trên mô hình vật liệu biến cứng đẳng hướng/động để cải thiện quá trình dự đoán
đường cong biến dạng kéo/nén. Kết quả sau khi mô phỏng được so sánh với thực nghiệm và
các mô hình vật liệu biến cứng đẳng hướng/động riêng rẽ đã cho thấy khả năng cải thiện độ
chính xác một cách rõ ràng của mô hình kết hợp đã đề xuất.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-18