TÍNH TẤT YẾU CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ XANH Ở VIỆT NAM

  • Nguyễn Trung Hiếu
Từ khóa: Kinh tế xanh, phát triển bền vững, kinh tế Việt Nam, yếu tố thúc đẩy.

Tóm tắt

Ngày nay, phát triển kinh tế xanh đã trở thành xu hướng tất yếu của
nền kinh tế thế giới cũng như Việt Nam. Phát triển xanh đã trở thành một yêu cầu
cấp thiết của các nền kinh tế trước tình hình biến đổi khí hậu và cạn kiệt tài nguyên
thiên nhiên; phản ánh các xu hướng tìm kiếm mô hình tăng trưởng mới với ngành
công nghiệp xanh nổi lên như một mũi nhọn, tạo động lực tăng trưởng mới và
mang tính cạnh tranh cao; đồng thời thể hiện những nỗ lực của các chính phủ
trong tái cấu trúc nền kinh tế hướng đến tăng trưởng xanh và bền vững. Nghiên
cứu này sẽ mang lại những hiểu biết về nền kinh tế xanh, vai trò và động lực của
nó đối với Việt Nam hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-06-25