TỔNG HỢP VỀ TẤN CÔNG MẠNG BẰNG DDoS TRONG SDN

  • Đào Thị Hường
Từ khóa: tấn công mạng, mạng được xác đinh bởi phần mềm (SDN), tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS).

Tóm tắt

Trong xã hội hiện đại, Internet là một dịch vụ đóng vai trò quan trọng
đối với tất cả các tổ chức cũng như cá nhân. Bên cạnh những lợi ích to lớn mà Internet
mang lại nó cũng đồng thời phát sinh nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt là vấn đề
an ninh mạng. Mạng được xác định bởi phần mềm SDN (Software-Defined
Networking - SDN), được sử dụng một cách phổ biến với những yếu tố điều khiển
linh hoạt khi vận hành các dịch vụ mạng. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một
cách tổng hợp các cơ chế phát hiện và giảm thiểu thiệt hại đối với tấn công DDoS
trong SDN, cụ thể là: phương pháp dựa trên lý thuyết thông tin, phương pháp dựa
trên học máy, phương pháp dựa trên mạng Nơron nhân tạo. Chúng tôi cũng giới thiệu
các lỗ hổng và thách thức trong việc triển khai các giải pháp phòng chống DDoS đối
với kiến trúc SDN.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-06-25