ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN HỮU CƠ VI SINH ĐẾN SẢN XUẤT KHOAI TÂY TRỒNG VỤ ĐÔNG XUÂN 2020-2021 THEO HƯỚNG HỮU CƠ TẠI HẢI PHÒNG

  • Trần Nam Trung
  • Lê Thị Bích Diệp
  • Nguyễn Thị Tươi
Từ khóa: phân bón hữu cơ vi sinh, khoai tây, vụ đông xuân, Hải Phòng

Tóm tắt

Phân bón hữu cơ vi sinh hiện nay được các cơ quan quản lý, nhà khoa
học khuyến cáo sử dụng trong sản xuất nông nghiệp nói chung và khoai tây nói riêng
[1,2]. Dựa trên đánh giá ảnh hưởng của phân bón hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng,
năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế của khoai tây trồng trong nhà lưới vụ đông
xuân 2020-2021 theo hướng hữu cơ tại Hải Phòng, từ kết quả nghiên cứu thu được
sẽ là cơ sở lựa chọn loại phân hữu cơ vi sinh phù hợp, đồng thời xây dựng và hoàn
thiện được quy trình sản xuất khoai tây theo hướng hữu cơ phù hợp với điều kiện
Hải Phòng. Bài báo là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường do tập thể
tác giả thực hiện, hoàn thành đã nghiệm thu tháng 5/2022 [3].

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-06-25