TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ BẢO MẬT PHẦN CỨNG SỬ DỤNG PHÂN TÍCH ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ

  • Hùng Trần Lương
  • Dũng Võ Quang
  • Đức Nguyễn Hữu
  • Tuấn Đỗ Ngọc
Từ khóa: Bảo mật phần cứng, phân tích kênh bên, phân tích công suất.

Tóm tắt

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, vấn đề an ninh, an toàn trong các thiết bị điện tử bao gồm cả phần cứng, firmware và phần mềm đang trở nên cấp bách. Trong đó, an ninh phần cứng nổi lên như một sự lo ngại chủ yếu trong lĩnh vực bảo mật và an toàn thông tin. Ngày càng nhiều thông tin quan trọng được truyền tải, lưu trữ trong thiết bị điện tử. Chúng được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực từ giao thông, y tế, thông tin liên lạc, giải trí, cho đến các thiết bị quân sự hiện đại. Chính vì thế, bảo mật phần cứng trở thành một thách thức thực sự. Bài báo này trình bày tổng quan về đánh giá an toàn thiết bị mật mã dựa trên phân tích điện năng tiêu thụ. Đặc biệt, các kĩ thuật phân tích tiên tiến hiện nay sử dụng mạng học sâu sẽ được phân tích và đánh

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-07-21