SỰ BIẾN ĐỔI QUY MÔ VÀ CƠ CẤU DÂN SỐ THEO CÁC DÂN TỘC CỦA TỈNH KHÁNH HOÀ

  • Khá Phạm Hữu
  • Dũng Trương Đình
Từ khóa: Cơ cấu dân số theo các dân tộc, dân số Khánh Hoà, quy mô dân số

Tóm tắt

Bài viết này phân tích, đánh giá sự biến đổi quy mô và cơ cấu dân số theo các dân tộc của tỉnh Khánh Hoà dựa trên số liệu Tổng điều tra dân số các năm 1999, 2009 và 2019; kết quả thu được cho thấy rằng tốc độ tăng dân số trung bình năm của các dân tộc thiểu số cao hơn tốc độ tăng dân số của dân tộc Kinh, quy mô và tỷ trọng dân số của các dân tộc thiểu số đang biến đổi theo chiều hướng ngày càng tăng trong dân số của tỉnh. Đây là một thông tin tích cực, phản ánh sự phát triển của các dân tộc thiểu số ở tỉnh Khánh Hoà trong việc thực hiện mục tiêu của Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-07-21