Tập. 2 Số. 02 (2023): Tạp chí khoa học Đại học Hoa Sen