CÁC YẾU TỐ CỦA CHUYỂN ĐỔI SỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI ĐỒNG NAI

  • Nguyễn Văn Dũng
Từ khóa: Chuyển đổi số; Công nghệ; Năng lực cạnh tranh; Ngân hàng thương mại; Tài chính.

Tóm tắt

Có thể nói rằng, chuyển đổi số là một trong những mục tiêu được quan tâm hàng đầu hiện nay của các ngân hàng thương mại. Trong nghiên cứu này, tác giả tiến hành phân tích các yếu tố của chuyển đổi số ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại tại Đồng Nai với mẫu khảo sát 179 mẫu tại các ngân hàng thương mại tại tỉnh Đồng Nai và xử lý phân tích bằng phần mềm SPSS 25. Mô hình nghiên cứu đề xuất với 3 nhóm yếu tố gồm: Chiến lược và khả năng xác định lộ trình chuyển đổi số, Đầu tư khoa học công nghệ, Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cả 3 biến đưa vào mô hình đều có ảnh hưởng tích cực đến năng lực cạnh canh của các NHTM trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Cụ thể Biến Chiến lược và khả năng xác định lộ trình chuyển đổi số tác động mạnh nhất tiếp theo là Biến Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ tác động mạnh thứ hai và cuối cùng là Biến Đầu tư khoa học công nghệ.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-09-22
Chuyên mục
Bài viết