TÁC ĐỘNG CỦA TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP (CSR) ĐỐI VỚI LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP HỆ THỐNG SIÊU THỊ BÁN LẺ TẠI TP HỒ CHÍ MINH

  • Lê Đình Nghi, Ngô Thị Lan, Trần Thị Minh Ngọc, Trần Châu Lộc, Nguyễn Thị Ánh Thi, Đặng Chử Lam Quỳnh
Từ khóa: Danh tiếng công ty; Lòng trung thành của khách hàng; Niềm tin khách hàng; Sự hài lòng của khách hàng; Trách nhiệm xã hội.

Tóm tắt

Nghiên cứu kiểm định tác động của CSR đến lòng trung thành của khách hàng thông qua 200 mẫu khảo sát là khách hàng của các hệ thống siêu thị bán lẻ tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đó niềm tin, sự hài lòng của khách hàng và danh tiếng công ty đóng vai trò trung gian. Sử dụng mô hình PLS-SEM, kết quả nghiên cứu cho thấy rằng CSR tác động tích cực đến các yếu tố trung gian theo các mức độ tác động khác nhau giữa ba yếu tố. Đồng thời nghiên cứu cũng chỉ ra vai trò trung gian của các biến sự hài lòng, danh tiếng và niềm tin của khách hàng giữa CSR với lòng trung thành của khách hàng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-09-22
Chuyên mục
Bài viết