A NEW APPROACH TO ZERO DUALITY GAP OF VECTOR OPTIMIZATION PROBLEMS USING CHARACTERIZING SETS

  • Đặng Hải Long
  • Trần Hồng Mơ*
Từ khóa: Tập đặc trưng, bài toán tối ưu véctơ, khoảng cách đối ngẫu bằng không.

Tóm tắt

Trong bài viết này, chúng tôi đề xuất các kết quả về khoảng cách đối ngẫu bằng không trong bài toán tối ưu véctơ trên một không gian vectơ tôpô Hausdorff lồi địa phương với một hàm mục tiêu có giá trị vectơ được cực tiểu hóa dưới một tập và một ràng buộc nón lồi. Các kết quả này sau đó được áp dụng cho bài toán quy hoạch tuyến tính.

 Thông tin tác giả

Đặng Hải Long1 và  Trần Hồng Mơ2*

1Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Tiền Giang

2Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Tiền Giang

*Tác giả liên hệ: tranhongmo@tgu.edu.vn

Lịch sử bài báo

Ngày nhận: 25/08/2020; Ngày nhận chỉnh sửa: 25/09/2020; Ngày duyệt đăng: 28/09/2020

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-19
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU