Quay trở lại chi tiết bài viết A NEW APPROACH TO ZERO DUALITY GAP OF VECTOR OPTIMIZATION PROBLEMS USING CHARACTERIZING SETS Tải xuống tải PDF