CONES GENERATED BY SEMI-INFINITE SYSTEMS AND THEIR APPLICATIONS ON OPTIMIZATION

  • Huỳnh Thị Kim Loan*
  • Võ Đức Thịnh
Từ khóa: Điều kiện tối ưu, nón pháp tuyến, nón sinh bởi hệ nửa vô hạn, nón tiếp tuyến.

Tóm tắt

Trong bài báo này, trước tiên chúng tôi giới thiệu những nón được sinh bởi những hệ nửa vô hạn. Sau đó, chúng tôi sử dụng cách tiếp cận cho hệ nửa vô hạn để thiết lập công thức nón pháp tuyến và nón tiếp tuyến cho nón mới này. Cuối cùng, chúng tôi sử dụng các kết quả đạt được để xây dựng điều kiện tối ưu cho bài toán tối ưu với ràng buộc nón. Các kết quả của trong bài báo này là mới và là sự tổng quát của các kết quả đã có trong các tài liệu tham khảo.

 Thông tin tác giả

Huỳnh Thị Kim Loan1* và Võ Đức Thịnh2

1Trường Đại học Thuỷ Lợi – Phân hiệu

2Khoa Sư phạm Toán học, Trường Đại học Đồng Tháp

*Tác giả liên hệ: loanhtk@tlu.edu.vn

Lịch sử bài báo

Ngày nhận: 05/08/2020; Ngày nhận chỉnh sửa: 25/09/2020; Ngày duyệt đăng: 28/09/2020

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-19
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU