CONVERGENCE OF MANN ITERATION PROCESS TO A FIXED POINT OF (α, β)-NONEXPANSIVE MAPPINGS IN Lp SPACES

  • Huỳnh Thị Bé Trang
  • Nguyễn Trung Hiếu*
Từ khóa: Ánh xạ (α, β)-không giãn, điểm bất động, không gian Lp, ánh xạ giả co chặt.

Tóm tắt

Trong bài báo này, chúng tôi chứng minh sự hội tụ của dãy lặp Mann đến điểm bất động của ánh xạ (α, β) -không giãn và giả co chặt  trong không gian Lp. Đồng thời, sử dụng kết quả đạt được, chúng tôi khảo sát sự hội tụ của dãy lặp Mann đến nghiệm của lớp phương trình tích phân phi tuyến.

Thông tin tác giả

Huỳnh Thị Bé Trang1 và Nguyễn Trung Hiếu2*

1Sinh viên, Khoa Sư phạm Toán học, Trường Đại học Đồng Tháp

 2Khoa Sư phạm Toán học, Trường Đại học Đồng Tháp

*Tác giả liên hệ: ngtrunghieu@dthu.edu.vn

Lịch sử bài báo

Ngày nhận: 10/03/2020; Ngày nhận chỉnh sửa: 20/04/2020; Ngày duyệt đăng: 15/05/2020

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-19
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU