HE JACOBSON RADICAL TYPES OF LEAVITT PATH ALGEBRAS WITH COEFFICIENTS IN A COMMUTATIVE UNITAL SEMIRING

  • Lê Hoàng Mai*
Từ khóa: Đồ thị không chu trình, J - căn của nửa vành, Js - căn của nửa vành, đại số đường đi Leavitt, đồ thị không có lối rẽ.

Tóm tắt

Trong bài viết này, chúng tôi tính J - căn và Js - căn của đại số đường đi Leavitt với hệ số trên một nửa vành có đơn vị giao hoán của một số dạng đồ thị hữu hạn. Trong trường hợp đặc biệt, chúng tôi tính J - căn và Js - căn của đại số đường đi Leavitt với hệ số trên một trường của lớp các đồ thị không chu trình, lớp các đồ thị không có lối rẽ và cho các ví dụ áp dụng.

Thông tin tác giả

Lê Hoàng Mai1*

1Khoa Sư phạm Toán học, Trường Đại học Đồng Tháp

 *Tác giả liên hệ: lhmai@dthu.edu.vn

Lịch sử bài báo

Ngày nhận: 08/06/2020; Ngày nhận chỉnh sửa: 26/06/2020; Ngày duyệt đăng: 03/07/2020

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-19
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU