PLASMON MODES IN THREE-LAYER GRAPHENE WITH INHOMOGENEOUS BACKGROUND DIELECTRIC

  • Nguyễn Văn Mện*
  • Đổng Thị Kim Phượng
  • Trương Minh Rạng
Từ khóa: Kích thích plasmon, điện môi nền không đồng nhất, gần đúng pha ngẫu nhiên, hệ ba lớp graphene.

Tóm tắt

Bài báo này nhằm khảo sát kích thích tập thể và hấp thụ trong một cấu trúc nhiều lớp gồm ba lớp graphene với điện môi nền không đồng nhất ở nhiệt độ không tuyệt đối trong gần đúng pha ngẫu nhiên. Kết quả tính toán bằng số cho thấy một nhánh quang học và hai nhánh âm học tồn tại bên trong hệ. Nhánh có tần số thấp nhất biến mất khi chạm vào đường biên vùng kích thích đơn hạt trong khi hai nhánh có tần số cao hơn vẫn tiếp tục tồn tại trong vùng này. Các tính toán cũng cho thấy, tần số nhánh quang giảm xuống còn tần số các nhánh âm lại tăng lên khi khoảng cách các lớp tăng. Sự không đồng nhất của hằng số điện môi nền và sự mất cân bằng về mật độ hạt tải giữa các lớp graphene làm giảm đáng kể các tần số plasmon trong hệ. Do đó, việc tính đến ảnh hưởng của hằng số điện môi nền không đồng nhất khi xác định kích thích tập thể trong hệ ba lớp graphene là việc làm có ý nghĩa.

Thông tin tác giả

Nguyễn Văn Mện1*, Đổng Thị Kim Phượng1 và Trương Minh Rạng2

1Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

2Sinh viên, Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

*Tác giả liên hệ: nvmen@agu.edu.vn

Lịch sử bài báo

Ngày nhận: 10/09/2020; Ngày nhận chỉnh sửa: 24/09/2020; Ngày duyệt đăng: 30/09/2020

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-19
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU