STRUCTURES AND PROPERTIES OF VB5−/0 CLUSTERS FROM DENSITY FUNCTIONAL THEORY CALCULATIONS

  • Trần Văn Tân
  • Ngô Thị Phước An
  • Trần Thanh Tuấn
  • Nguyễn Thị Hồng Hạnh
  • Nguyễn Minh Thảo
  • Trần Quốc Trị
  • Nguyễn Hoàng Lin*
Từ khóa: Phiếm hàm BPW91, năng lượng tách electron, cấu trúc hình học, năng lượng ion hóa, cluster VB5−/0.

Tóm tắt

Lý thuyết phiếm hàm mật độ với phiếm hàm BPW91 và bộ hàm cơ sở def2-TZVP được sử dụng để nghiên cứu cấu trúc hình học của cluster VB5−/0. Bằng cách sử dụng thuật toán đàn ong nhân tạo, 300 cấu trúc ban đầu được tạo ra cho cluster được nghiên cứu. Quá trình tối ưu hóa hình học bằng phiếm hàm BPW91 và bộ hàm cơ sở def2-SVP cho thấy cluster anion có 18 đồng phân năng lượng thấp ở trạng thái quartet. Phiếm hàm BPW91 và bộ hàm cơ sở def2-TZVP cũng tính được năng lượng tương đối và tần số dao động điều hòa ứng với trạng thái spin khác nhau của 7 đồng phân của cluster anion và 6 đồng phân của cluster trung hòa. Kết quả tính toán cho thấy rằng đồng phân bền nhất là A-VB5−/0 với cấu trúc ngũ giác không phẳng. Năng lượng tách của cluster anion và năng lượng ion hóa của cluster trung hòa là 1,93 và 7,36 eV.

Thông tin tác giả

Trần Văn Tân1, Ngô Thị Phước An2, Trần Thanh Tuấn3, Nguyễn Thị Hồng Hạnh1, Nguyễn Minh Thảo1, Trần Quốc Trị1 Nguyễn Hoàng Lin4*

1Trường Đại học Đồng Tháp

2Trường Tiểu học Tổ Ong Vàng, tỉnh Đồng Tháp

3Trường Trung học phổ thông Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

4Trường Trung học phổ thông Mai Thanh Thế, tỉnh Sóc Trăng

*Tác giả liên hệ: nguyenhoanglin.c3mtt@soctrang.edu.vn

Lịch sử bài viết

Ngày nhận: 14/08/2020; Ngày nhận chỉnh sửa: 14/09/2020; Ngày duyệt đăng: 30/09/2020

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-19
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU