SPECIES DIVERSITY AND DISTRIBUTION OF AMPHIBIANS AND REPTILES IN TRAM CHIM NATIONAL PARK – DONG THAP PROVINCE

  • Trần Thị Anh Thư*
  • Lâm Quang Ngôn
Từ khóa: Đa dạng loài, đặc điểm phân bố, lưỡng cư và bò sát, quý hiếm, Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Tóm tắt

Khảo sát đã ghi nhận 40 loài lưỡng cư bò sát thuộc 32 giống, 16 họ và 3 bộ phân bố ở Vườn Quốc gia Tràm Chim. Hai họ có thành phần giống loài đa dạng gồm Dicroglossidae (3 giống, 04 loài) và Homalopsidae (3 giống, 08 loài). Đề tài đã bổ sung 02 loài lưỡng cư và 17 loài bò sát cho khu vực nghiên cứu. Có 06 loài lưỡng cư bò sát quý hiếm bị đe dọa ở các mức độ khác nhau theo Sách Đỏ Việt Nam, Danh lục Đỏ Thế giới, Nghị định 06 của Chính phủ và Công ước CITES. Loài Occidozyga lima, Hylarana erythraea Enhydris enhydris phân bố ở hầu hết các sinh cảnh trong khu vực nghiên cứu. Kết quả đề tài góp phần đánh giá độ đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Tràm Chim trong sự thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thông tin tác giả

Trần Thị Anh Thư1* và Lâm Quang Ngôn2

1Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ

2Học viên cao học, Khoa Tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ

*Tác giả liên hệ: ttathu@ctu.edu.vn

Lịch sử bài báo

Ngày nhận: 20/04/2020; Ngày nhận chỉnh sửa: 22/05/2020; Ngày duyệt đăng: 22/06/2020

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-19
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU