EFFECT OF CULTURE MEDIA ON MICROPROPAGATION AND IN VITRO FLOWERING OF RED EDEN ROSE (Rosa ‘Red Eden’)

  • Nguyễn Phúc Diễm Quỳnh
  • Nguyễn Thị Pha*
Từ khóa: In vitro, môi trường MS, hoa hồng leo Mộng vy, Rosa ‘Red Eden’.

Tóm tắt

Hoa hồng là một trong những loài hoa được ưa chuộng nhất thế giới bởi nét đẹp, màu sắc và hương thơm cũng như những công dụng khác nhau của nó. Trong đó, giống hoa hồng leo Mộng vy (Rosa ‘Red Eden’) là một trong những giống hoa hồng lai được ưa chuộng. Kết quả nghiên cứu cho thấy môi trường phù hợp nhất cho sự nhân chồi của cây hoa hồng leo Mộng vy là môi trường MS + 30 g/L sucrose + 8 g/L agar có bổ sung 0,5 mg/L BA và môi trường tối ưu nhất cho sự phát triển và ra hoa của cây là môi trường ½MS + 30 g/L sucrose + 8 g/L agar có bổ sung 30 μM AgNO3. Kết quả nghiên cứu chưa ghi nhận được tác động tích cực của NAA đến sự sinh trưởng và phát triển của cây in vitro.

Thông tin tác giả

Nguyễn Phúc Diễm Quỳnh1, Nguyễn Thị Pha2*

1Sinh viên, Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ

2Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ

*Tác giả liên hệ: ntpha@ctu.edu.vn

Lịch sử bài báo

Ngày nhận: 08/01/2020; Ngày nhận chỉnh sửa: 21/04/2020; Ngày duyệt đăng: 29/04/2020

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-19
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU