EFFICIENCY OF USING ORGANIC FERTILIZER FROM SEAFOOD SLUDGE AS SUBSTRATE AND HYDROPONIC SOLUTION ON LEAFY VEGETABLE YIELD

  • Nguyễn Thị Phương*
Từ khóa: Cải bẹ xanh, thủy canh, phân hữu cơ bùn thải thủy sản, rau xà lách.

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu là sử dụng phân hữu cơ từ bùn thải thủy sản (BTS) làm giá thể và làm dung dịch dinh dưỡng trồng rau thủy canh. Thí nghiệm 1 được thực hiện với 4 nghiệm thức trong điều kiện nhà lưới gồm: (1) Đất, (2) Đất + NPK khuyến cáo, (3) Đất + 5 tấn phân hữu cơ BTS, và (4) Đất + 5 tấn phân hữu cơ bã bùn mía. Thí nghiệm 2 được thực hiện với 4 nghiệm thức gồm (1) Nước, (2) dung dịch trích tỉ lệ 1:5, (3) dung dịch trích tỉ lệ 1:10, và (4) dung dịch A. Kết quả thí nghiệm cho thấy năng suất cải bẹ xanh khi bón 5 tấn/ha phân hữu cơ BTS cao khác biệt gấp 5 lần so với đối chứng. Năng suất rau xà lách trồng trong dung dịch thủy canh được pha loãng ở tỉ lệ 1:10 tăng 65% so với đối chứng.

Thông tin tác giả

Nguyễn Thị Phương1*

1Khoa Kỹ thuật – Công nghệ, Trường Đại học Đồng Tháp

*Tác giả liên hệ: ntphuong@dthu.edu.vn

Lịch sử bài báo

Ngày nhận: 02/12/2019; Ngày nhận chỉnh sửa: 31/12/2020; Ngày duyệt đăng: 07/02/2020

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-19
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU