THE IMPACTS OF SOIL AND LOCAL HUMANS ON PLANT DISTRIBUTION AND DIVERSITY IN THE FLUVIAL FLOODPLAIN, AN GIANG PROVINCE

  • Nguyễn Thị Hải Lý*
  • Lư Ngọc Trâm Anh
Từ khóa: Khu vực sinh thái An Giang, phân bố, đa dạng, vùng đồng lụt ven sông, thực vật.

Tóm tắt

Đặc điểm đặc trưng của bốn loại đất phù sa ở vùng đồng lụt ven sông của tỉnh An Giang là hàm lượng phù sa và độ xốp cao, nhiều dinh dưỡng và chua nhẹ. Nghiên cứu đã ghi nhận 230 loài thực vật gồm 80 loài hoang dã và 150 loài được trồng, các loài này chủ yếu là cây thuốc và cây ăn được. Họ Fabaceae, Poaceae, Asteraceae, Cucurbitaceae là những họ đa dạng nhất. Các loài cây gỗ đa dạng nhất ở đất phù sa bồi, trong khi các loài thân thảo có sự giàu loài nhất ở đất phù sa không được bồi nhưng đa dạng nhất ở đất phù sa gley. Phân tích RDA cho thấy đất và con người tác động gần như là ngang nhau đến hiện trạng đa dạng thực vật (7,0% biến giải thích là đất, 6,1% là do hoạt động của con người và 12,6% là do sự kết hợp giữa yếu tố đất và người). Độ xốp và lượng thịt ảnh hưởng đến sự đa dạng thực vật ở đất phù sa bồi và đất phù sa không được bồi, trong khi lượng sét ảnh hưởng đến sự đa dạng ở đất phù sa gley và đất phù sa có tầng loang lỗ. Tập tính canh tác và sở thích trồng cây của người dân địa phương làm tăng sự đa dạng của cây thân gỗ trong khi các biện pháp kiểm soát cỏ dại và làm đất đã làm giảm sự đa dạng của cây thân thảo ở vùng đồng lụt ven sông.

Thông tin tác giả

Nguyễn Thị Hải Lý1* Lư Ngọc Trâm Anh2

1Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Đại học Đồng Tháp

2Khoa Sư phạm Lý - Hóa - Sinh, Trường Đại học Đồng Tháp

*Tác giả liên hệ: nthly@dthu.edu.vn

Lịch sử bài báo

Ngày nhận: 20/03/2020; Ngày nhận chỉnh sửa: 18/05/2020; Ngày duyệt đăng: 29/08/2020

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-19
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU