ON HYPERSTABILITY OF GENERALIZED LINEAR EQUATIONS IN SEVERAL VARIABLES IN QUASI-NORMED SPACES

  • Nguyễn Phú Quý*
  • Nguyễn Văn Dũng
Từ khóa: Điểm bất động, không gian tựa chuẩn, phương trình hàm tuyến tính suy rộng nhiều biến.

Tóm tắt

Trong bài báo này, chúng tôi thiết lập và chứng minh tính siêu ổn định của phương trình hàm tuyến tính suy rộng nhiều biến trong không gian tựa chuẩn. Đồng thời, sử dụng kết quả đạt được, chúng tôi suy ra một số kết quả đã có và một số trường hợp đặc biệt của lớp phương trình hàm tuyến tính suy rộng nhiều biến.

Thông tin tác giả

Nguyễn Phú Quý1* và Nguyễn Văn Dũng2

1Sinh viên, Khoa Sư phạm Toán học, Trường Đại học Đồng Tháp

2Khoa Sư phạm Toán học, Trường Đại học Đồng Tháp

*Tác giả liên hệ: phuquytg@gmail.com

Lịch sử bài báo

Ngày nhận: 18/5/2020; Ngày nhận chỉnh sửa: 18/6/2020; Ngày duyệt đăng: 22/06/2020

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-19
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU