Quay trở lại chi tiết bài viết Về tính siêu ổn định suy rộng cho phương trình hàm Drygas Tải xuống tải PDF