Salicylic acid role on soybean (Glycine max L.) growth in drought stress

  • Võ Thị Phượng
Từ khóa: Stress hạn, Glycine max L., tăng trưởng, salicylic acid, đậu nành.

Tóm tắt

Salicylic acid (SA) là một chất điều hòa tăng trưởng thực vật nội sinh đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng với stress hạn. Do đó, nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá tác động của SA ngoại sinh đến sự tăng trưởng của đậu nành (Glycine max L.) trong điều kiện khô hạn. Thí nghiệm sử dụng mannitol ở các thang nồng độ (0, 20, 25, 30, 35, 40 và 45 g/L) để xác định ngưỡng gây hạn của cây. Sau đó, việc bổ sung SA vào môi trường MS ở các thang nồng độ 0.5; 1.0; 1.5 và 2.0 mg/L và tiền xử lý hột với SA ở các thang nồng độ 2, 4, 6 và 8 mg/L được thực hiện. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng các xử lý SA ảnh hưởng đáng kể đến sự tăng trưởng của đậu tương trong điều kiện khô hạn. Việc bổ sung SA 1.0 mg/L vào môi trường nuôi cấy và tiền xử lý hột với SA 6 mg/L cho hiệu quả vượt trội trong việc cải thiện tốc độ tăng trưởng của cây. Kết quả cũng chỉ ra việc áp dụng SA 1.0 mg/L không những giúp gia tăng hàm lượng nước tương đối trong lá mà còn làm tăng hàm lượng chlorophyll a và cường độ quang hợp.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-10-11
Chuyên mục
DISCUSSION