Antibacterial activity of fruiting body extracts from Pycnoporus sanguineus mushroom

  • Trần Đức Tường*
  • Phạm Hà Thanh Nguyên
  • Phạm Văn Hiệp
Từ khóa: Hoạt tính kháng khuẩn, nấm vân chi đỏ, vòng kháng khuẩn.

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu này là cung cấp bằng chứng in vitro về tiềm năng kháng khuẩn của cao chiết ethanol và cao chiết nước quả thể nấm vân chi đỏ (Pycnoporus sanguineus) qua phương pháp khuếch tán chất thử (nồng độ cao chiết 250 mg/mL) qua giếng thạch và xác định nồng độ tối thiểu ức chế vi khuẩn (MIC) của cao chiết ethanol và cao chiết nước quả thể nấm bằng phương pháp pha loãng chất thử trong thạch ở các nồng độ giảm theo cấp số mũ (25; 12,5; 6,25; 3,125 và 1,5625 mg/mL). Ampicillin được sử dụng làm chất đối chiếu cho các thử nghiệm này. Kết quả cho thấy cao chiết ethanol và cao chiết nước quả thể nấm vân chi đỏ tạo được các vòng kháng khuẩn (6 - 11 mm) trên 5 chủng vi khuẩn (E. coli, P. aeruginosa, S. faecalis, S. aureus và K. pneumoniae). Giá trị MIC của cả 2 loại cao chiết trên 5 chủng vi khuẩn thử nghiệm đều ≤ 25 mg/mL. Tuy nhiên, giá trị MIC của cao chiết nước (≤ 6,25 mg/mL) thấp hơn so với cao chiết ethanol (≤ 25 mg/mL). Từ những kết quả thử nghiệm trên cho phép kết luận cao chiết ethanol và cao chiết nước quả thể nấm vân chi đỏ đều có thể chống lại 5 chủng vi khuẩn gây bệnh. Nấm vân chi đỏ có tiềm năng được sử dụng như một loại thảo dược tự nhiên có khả năng kháng khuẩn.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-10-11
Chuyên mục
DISCUSSION