Monitoring 15-year land use/land cover change in the Vietnamese Mekong Delta

  • Nguyễn Hồ*
  • Phan Văn Phú
  • Nguyễn Thị Hồng Điệp
Từ khóa: Mở rộng nông nghiệp, ảnh vệ tinh Landsat, biến động lớp phủ bề mặt/sử dụng đất, Đồng bằng sông Cửu Long, mất đất ngập nước.

Tóm tắt

Mặc dù những thông tin liên quan đến sử dụng đất/lớp phủ bề mặt đất (LULC) đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì mối cân bằng giữa môi trường, phát triển và bền vững, nhưng nó vẫn còn ít được hiểu rõ cho toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam (VMD). Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng thuật toán rừng ngẫu nhiên, hình ảnh vệ tinh Landsat, dữ liệu tham khảo phụ trợ và thực nghiệm để phân tích cẩn thận những thay đổi về mặt không gian của LULC tại VMD trong vòng 15 năm qua (2005 – 2020). Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng đất nông nghiệp là lĩnh vực chiếm ưu thế nhất - khoảng một nửa diện tích toàn vùng trong suốt 15 năm. Đáng chú ý, phần lớn các loại LULC này đã có sự chuyển đổi mạnh mẽ với tỷ trọng diện tích đất ngập nước giảm từ khoảng 16% năm 2005 xuống còn 5% năm 2020, trong khi diện tích đất dành cho nuôi trồng thủy sản tăng mạnh từ khoảng 12% lên 19% so với cùng kỳ. Trong khi đó, diện tích đất trồng cây lâu năm và đất xây dựng cũng được ghi nhận gia tăng rõ rệt. Những kết quả của bản đồ LULC và những phát hiện biến động có thể được sử dụng nhằm giúp tìm hiểu tác động của các chính sách trong quá khứ cũng như vai trò của một số yếu tố như xu hướng phát triển kinh tế xã hội và những thay đổi môi trường tại VMD.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-10-11
Chuyên mục
RESEARCH