Butachlor degradation by Pseudomonas sp. But1 and Pseudomonas sp. But2 immobilized in polyurethane foam (PUF)

  • Nguyễn Thị Kim Xuân
  • Nguyễn Thị Thành
  • Hà Huỳnh Hồng Vũ
  • Trần Đạt Huy
  • Hà Danh Đức*
Từ khóa: Butachlor, thuốc trừ cỏ, vi khuẩn cố định, bảo quản, polyurethane.

Tóm tắt

Butachlor đã được ứng dụng rộng rãi để kiểm soát cỏ dại, giúp tăng sản lượng lương thực và giảm công lao động. Trong bài báo này, sự phân huỷ butachlor do Pseudomonas sp. But1 và Pseudomonas sp. But2 cố định trong polyurethane (PUF) được xác định để so sánh với sự phân hủy được thực hiện bởi các tế bào tự do. Kết quả cho thấy sự phân hủy hợp chất butachlor tinh khiết do Pseudomonas sp. But1 và Pseudomonas sp. But2 tương ứng là 100% và 96% ở nồng độ tương ứng là 50 mg/L trong vòng 24 giờ. Trong khi đó, sự phân hủy 100% butachlor trong thuốc trừ cỏ Cantanil 550EC cần 30 giờ. Sự phân huỷ butachlor của vi khuẩn cố định trong PUF thì Pseudomonas sp. But2 hiệu quả hơn so với Pseudomonas sp. But1. Mặc dù tốc độ phân hủy của vi khuẩn cố định bị giảm sau khi bảo quản trong thời gian 90 ngày, Pseudomonas sp. But2 cố định trong PUF có thể được sử dụng để phân hủy butachlor trong môi trường lỏng

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-10-11
Chuyên mục
RESEARCH