Increased degradation of acetochlor in soil by mixed culture of P. fluorescens KT3 and B. subtilis 2M6E

  • Nguyễn Thanh Hưng
  • Trần Ngọc Châu
  • Nguyễn Thị Thủy
  • Hà Danh Đức*
Từ khóa: Acetochlor, vi khuẩn, nấm, phân hủy, đậu phộng.

Tóm tắt

Thuốc diệt cỏ acetochlor được sử dụng rộng rãi để kiểm soát cỏ dại trong nông nghiệp, cũng là tác nhân gây ô nhiễm môi trường. Trong bài báo này, chúng tôi đã khảo sát ảnh hưởng của thuốc diệt cỏ đối với hệ vi khuẩn và nấm trong đất. Kết quả nghiên cứu cho thấy, acetochlor được sử dụng ở mức 1,24 mg/kg ức chế sự phát triển của cả vi khuẩn và nấm. Thời gian bán hủy phân hủy dài hơn khi nồng độ acetochlor trong đất cao hơn, từ 12,3 ± 1,2 ngày ở nồng độ 1.0× đến 24.5 ± 2.5 ngày ở nồng độ 2.0×. Sự bổ sung P. fluorescens KT3 và than bùn trong đất làm tăng tốc độ phân hủy hợp chất này. Ngoài ra, việc trồng đậu phộng giúp tăng sự phân hủy này, đồng thời kích thích sự phát triển của hệ vi khuẩn và vi nấm trong đất. Nghiên cứu này cho thấy việc bổ sung vi khuẩn P. fluorescens KT3 kếp hợp với trồng lạc (đậu phộng) giúp đẩy nhanh tốc độ phân hủy acetochlor trong đất.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-10-11
Chuyên mục
RESEARCH