Dirac electron in gapped graphene under exponentially decaying magnetic field

  • Lê Thị Hóa
  • Trần Ngọc Bích
  • Nguyễn Ngọc Hiếu
  • Lê Thị Ngọc Tú
  • Huỳnh Vĩnh Phúc*
Từ khóa: Phương trình Dirac-Weyl, từ trường giảm theo hàm mũ, graphene có vùng cấm hữu hạn.

Tóm tắt

Trong công trình này, chúng tôi xét hệ điện tử Dirac trong graphene có vùng cấm hữu hạn dưới tác dụng của từ trường giảm theo hàm mũ. Giải các phương trình Dirac-Weyl, chúng tôi thu được biểu thức chính xác cho các hàm sóng và năng lượng tương ứng. Chúng tôi cũng khảo sát mật độ xác xuất và mật độ dòng xác suất. Các kết quả được so sánh với trường hợp hệ graphene không có vùng cấm cũng như đối với hệ có vùng cấm hữu hạn khi có mặt từ trường đều.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-10-11
Chuyên mục
RESEARCH