Quay trở lại chi tiết bài viết Dirac electron in gapped graphene under exponentially decaying magnetic field Tải xuống tải PDF