Quay trở lại chi tiết bài viết Travelling salesman problem modelling by mixed integer linear programming of python (MIP) Tải xuống tải PDF